NLEN

Waterfront

[[en]]Free Showcase Festival [[nl]]Gratis Showcasefestival

[[en]]Ghent [[nl]]Gent

[[en]]4&5 October [[nl]]4&5 oktober

BARST

SA - 18:00

[[nl]]Sinds zijn debuut in 2015 met Re:Source, werkte Bart Desmet van BARST keihard om zijn visie tot leven te brengen. Om het brutale en het subtiele, het vuile en het schone, de chaos en de rust, de medeklinker en de dissonant over te brengen, experimenteerde BARST met een groot aantal effecten, loopers, synths, gitaren en al wat voorhanden was.

[[en]]Ever since debuting the scene with Re:Source in 2015, Bart Desmet of BARST has been on a constant quest to bring his vision come to life. In order to transmit the brutal, and the subtle, the dirty, and the clean, the fierceness, and the calm, the consonant and the dissonant, BARST has been experimenting with a myriad of effects, loopers, synths, guitars and whatnot.

[[nl]]Bij het vertalen hiervan naar het podium riep hij de hulp in van een resem bekwame muzikanten. Langzaam maar gestaag groeide de reputatie dat BARST een band was om live te zien, omdat het altijd een unieke ervaring was en dat altijd zal blijven. Nadat het eenmansorkest evolueerde naar een steeds veranderend muzikantencollectief, markeert 2019 het jaar dat Bart alle ervaringen van de afgelopen jaren verwerkt en terugkeert naar de bron.

[[en]]In translating this to the stage, he has called on the help of a great number of skilled musicians. Slowly but steadily, BARST became the band to see live, because it was always and will always be a unique experience. Having fanned out from just a one-man orchestra to an ever changing collective of musicians, 2019 marks the year Bart will process all the experiences of the last couple of years, and return back to source.

[[nl]]Met tonnen ervaring en een indrukwekkende backline, heeft BARST zijn hele concept hertekend en zichzelf opnieuw uitgevonden. Denk niet dat dit herbronnen het geluid of de totaalervaring zal temperen. Wel in tegendeel! De hernieuwde focus geeft je een ongekende punch.

[[en]]Packed with tons of experience and an intricately crafted backline, BARST has rethought his entire operation and reinvented himself once more. Don’t think this brushing up with the source will diminish the sound or the experience on the whole. Quite the contrary! Having a renewed focus packs a punch like never heard before.

Curator:

[[nl]]WTFF!? Gratis Tickets!
[[en]]WTFF!? Free Tickets!

[[nl]]Ja dat lees je goed! Tickets zijn 100% gratis & nu verkrijgbaar!
[[en]]Yeah that’s right! Tickets are 100% free and now up for grabs!

[[nl]]Blijf op de hoogte door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.
[[en]]Stay up to date by registering for our newsletter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Please try again.